مردم سرزمین من، همه منتظر یک نفر هستند!

imamzaman

کاش فردا همه روزنامه ها و سایت های خبری تیتر بزنند! مهدی صاحب زمان عج الله ظهور کرد.

کاش باشم و آن لحظه موعود را ببینم.

پ.ن میدان ولیعصر، تابستان ۹۵