بهانه ای برای مهربانی

دکتر فیروز نادری از خدایی سخن می گوید که واسطه آشنایی او با “محمد” نوجوان یتیم تهرانی بوده است.

او سرپرستي اش را بر عهده گرفته، نوجواني كه آرزو دارد روزي مثل دكتر فيرو نادري بشود و حالا فيروز نادري متواضعانه مي گويد او حتى اگر دانشمند هم نباشد و انساني شريف بشود براي من از تمام كارم در ناسا با ارزش تر است!

به خواندن ادامه دهید