آخرین سخنرانی

رندی پاش استاد علوم کامپیوتر دانشگاه کارنگی ملون بود که در زمینه واقعیت مجازی کار میکرد، اما آنچه او را متمایز میکند کارهای علمی او نبود. ماجرا چیز دیگری بود: او برای سخنرانی دعوت شد که با عنوان “آخرین سخنرانی: حاصل یک عمر کار و تجربه” خود را بیان نماید.

Image result for randy pausch

به خواندن ادامه دهید