رویای دست یافتنی: اشتیاق به کار

“اگر شخصی قرار است رفتگر باشد، باید همانگونه خیابان‌ها و معابر را جارو کند که میکل آنژ نقاشی می‌کرد، بتهون آهنگ می‌ساخت و شکسپیر شعر می‌سرود. باید آنگونه خیابان‌ها را جارو کند که تمامی موجودات زمینی و آسمانی مکثی کنند و بگویند اینجا رفتگری کار می‌کند که کارش را خوب انجام می‌دهد.» — مارتین لوتر کینگ

به خواندن ادامه دهید